خدمات اجرای طرح‌ها

آنی گاز در بخش خدمات اجرای طرح‌های خود توانایی ارائه‌ی خدمات زیر را دارد:

  • اجرای پروژه‌های گازرسانی به‌ صورت EPC, PC, C در قالب اجرای شبکه‌های تغذیه و توزیع و ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز
  • اجرای پروژه‌های توسعه شبکه‌های گاز به صورت EPC, PC, C 
  • اجرای پروژه‌های نصب انشعابات
  • اجرای پروژه‌های PC, C و راه‌اندازی سامانه‌های حفاظت کاتدیک
  • اجرای پروژه‌های EPC, PC, C ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز صنایع و مشترکین عمده
  • اجرای پروژه‌های C, PC و EPC گازرسانی به نیروگاه‌ها، جایگاه‌های CNG، مجتمع‌های مسکونی و هتل‌ها.
  • عملیات اجرائی نصب و احداث شبکه‌های داخلی صنایع، مشترکین عمده، نیروگاه‌ها و جایگاه‌های گاز فشرده به ‌صورت EPC, PC, C.
  • اجرای کلیه عملیات تاسیسات برقی و مکانیکال و ساختمانی، مهندسی، نصب و راه‌اندازی تاسیسات گاز